PRIVACYVERKLARING

Het Kruispunt is een multidisciplinair centrum voor bekkenproblematiek. Hieronder verstaan wij alle bekkenbodemproblemen, bekkenpijnproblemen, buikpijnklachten en onderrugklachten die een relatie hebben met het bekken en de bekkenbodem.

Bij het gebruik van onze diensten registreren wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring, of in bredere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kunt u ons bereiken op:

Telefonisch: 0251-293770
E-mail: info@hetkruispunt.info
Post: Maerten van Heemskerckstraat 27c, 1964 EC te Heemskerk


Persoonsgegevens

Bij het gebruik maken van onze diensten laat u gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken alleen gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt worden. De onderstaande persoonsgegevens kunnen bij ons geregistreerd worden. Welke er opgenomen worden in ons systeem hangt af van de dienst die u bij ons afneemt.

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • BSN (en verzekeringsgegevens)
  • Geboortedatum
  • Geslacht

· Identificatiegegevens (nummer paspoort, identificatiebewijs of verblijfsvergunning)

  • Verwijsdatum
  • Naam van uw huisarts/verwijzer

· Bij de intake noteren wij gegevens betreffende uw klachten en doelen (medische verwijsdiagnose, ICF, onderzoeksgegevens, medische voorgeschiedenis, psychosociale factoren, behandelplan, dagjournalen, evaluaties en rapportages)

Doeleinden

Wij verwerken deze gegevens met als doel u gespecialiseerde zorg op maat te geven. Om u te kunnen helpen is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn van uw hulpvraag, medische voorgeschiedenis en andere relevante gegevens betreffende uw gezondheid. Daarnaast zijn wij als zorgverleners verplicht een dossier op te bouwen in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Hierbij verwerken wij alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn in het kader van uw behandeltraject.

Verstrekking aan derden

Wij werken met verschillende partijen samen ten behoeve van een goede zorgverlening. Met de onderstaande partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten getekend. Wij geven nooit persoonsgegevens aan partijen waar wij geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Binnen de verwerkersovereenkomst maken wij afspraken met deze partijen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

De partijen waar wij een verwerkersovereenkomst mee hebben zijn:

. Wij willen ons richten op uw zorg en maken daarom gebruik van de antwoordservice van élitel. Zij helpen u bij vragen of het plannen van een afspraak. Zij kijken mee in onze agenda (en zien daarbij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres, BSN, geboortedatum, geslacht, identificatiegegevens (nummer paspoort, identificatiebewijs of verblijfsvergunning). Ook verwerken zij uw naam, geboortenummer en telefoonnummer om uw behandelaar op de hoogte te stellen van uw vraag of opmerking.

. De AfsprakenApp is een eigen mobiele app voor die Het Kruispunt gebruikt en waarbij u op het juiste moment geïnformeerd wordt over afspraken, huiswerkopdrachten en praktijknieuws. De gegevens die verwerkt worden zijn uw naam, BSN-nummer, geboortedatum, emailadres en 06-nummer als ook de afspraakgegevens (zoals datum, tijd, duur, locatie, ruimte, behandelaar).

. Qualiview meet voor ons de klanttevredenheid. Bij het afsluiten van de behandeling ontvangt u automatisch een klanttevredenheidsenquête, mits u hier bij de intake toestemming voor heeft gegeven. Wij vragen u vriendelijk deze in te vullen zodat wij onze kwaliteit verder kunnen verbeteren. U bent te allen tijde in de gelegenheid uw toestemming in te trekken, geef dit dan door aan uw behandelaar. Qualiview verwerkt uw gegevens en verwijderd deze direct nadat zij de uitnodiging(en) opgesteld hebben. Alleen uw geboortedatum en mailadres blijven versleuteld bewaard om te voorkomen dat u onnodig uitgenodigd wordt een vragenlijst in te vullen.

. We werken nauw met artsen, specialisten en andere disciplines samen. Om u goede zorg te bieden communiceren wij met elkaar over uw behandeltraject. Regelmatig door direct telefonisch contact en veelal door rapportages. Deze rapportages geven we geprint met u mee of mailen wij via een beveiligde mailverbinding, Zorgmail, naar de collega. Ook deze communicatie vindt alleen plaats als u toestemming heeft gegeven.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

. Alle personen die namens Het Kruispunt van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zullen gedurende de verplichte minimale bewaartermijn van 15 jaar bewaard worden tenzij u anders aangeeft. Gedurende deze periode zullen wij werken met systemen die voldoen aan de wet- en regelgeving en NEN7510.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

U heeft altijd het recht uw persoonsgegevens en (para)medisch dossier in te zien. Wij geven u direct inzage of kunnen een kopie voor u maken. U heeft recht op het corrigeren en verwijderen van gegevens als de gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn.

U heeft het recht om de gegeven toestemming voor registratie van uw persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking hiervan in te trekken. Geef dit aan bij ons secretariaat door een mail te sturen naar info@hetkruispunt.info.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens .