Klachtenregeling

Bij Het Kruispunt hopen we dat we u te allen tijde van dienst kunnen zijn. Als u ondanks onze inzet een klacht heeft over onze fysiotherapeuten of zorgverlening dan lossen wij dit graag met in een open gesprek met u op. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen dan willen wij u wijzen op onderstaande klachtenregeling en Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut.
Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang.

Zorgbelang Nederland -0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut).

2. Dien een klacht in.
Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt. Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

Meldingsformulier klachten
Reglement klachtenregeling fysiotherapie

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-4672929. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur). De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.

Contactgegevens secretariaat Klachtenregeling Fysiotherapie

Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033 - 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Email: klachtenregeling@kngf.nl

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. Wordt er een schadevergoeding gevraagd, dan kan deze in bepaalde gevallen worden toegekend. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro.

Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Een geschil kunt u indienen met behulp van het onderstaand formulier.

Meldingsformulier geschillen

Contactgegevens Geschillencommissie Fysiotherapie

t.a.v. Secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
Tel: 033 - 467 29 00 (u wordt doorverbonden)
Email: geschillencommissie@kngf.nl

Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid. Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.

Contactgegevens

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.

Goed om te weten:

  • U kunt schriftelijk een klacht indienen met behulp van formulieren op deze pagina.
  • U kunt een klacht indienen voor uzelf of voor uw kind (tot 16 jaar).
  • Anoniem een klacht indienen is niet mogelijk.
  • Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres. Vergeet ook niet de naam en het praktijk- of privéadres van de fysiotherapeut in de brief te zetten.
Naarmate de maatregelen van een instantie strenger worden, neemt de klachtenprocedure meer tijd in beslag. Over het algemeen verloopt de klachtenprocedure bij de Klachtenregeling Fysiotherapie het vlotst. De klachtenprocedure bij het Regionaal Tuchtcollege of de Geschillencommissie Fysiotherapie duurt vaak langer en verloopt formeler.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over hoe u het beste uw klacht kunt indienen en bij welke instantie? Neem dan contact op met het KNGF via 033- 4672929.
Hieronder vindt u het KNGF reglement Klachtenregeling Fysiotherapie.

U kunt ons altijd bereiken op info@hetkruispunt.info of bellen met 0251-293770.
Wij staan u graag te woord.
www.hetkruispunt.info

Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie

Begripsomschrijving

Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  • Klachtenfunctionaris: De klachtenfunctionaris bij het KNGF
  • Zorgaanbieder: De bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder
  • Client: De natuurlijke persoon die klacht heeft over de zorgaanbieder
  • KNGF: Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
  • Zorgbelang: Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie voor cliënten/patiënten

Samenstelling en taak

Artikel 2. De klachtenfunctionaris werkt in opdracht van het KNGF. De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

KLACHT
Indiening klacht en informatie hierover

Artikel 3. Een klacht over een gedraging van een zorgaanbieder wordt digitaal ingediend.
Schriftelijke indiening is mogelijk maar heeft niet de voorkeur.
Artikel 4. Informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend is goed herkenbaar beschikbaar op de website en in de praktijk van de zorgaanbieder.
Indiening van een klacht geschiedt digitaal, of als nodig schriftelijk, via een klachtenformulier beschikbaar op de website van het KNGF (www.defysiotherapeut.com) of in de praktijk van de zorgaanbieder.
Artikel 5. De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan ook contact opnemen met de klachtenfunctionaris alvorens een klacht schriftelijk wordt ingediend.
Het verzoek hiertoe wordt ingediend bij het secretariaat van het KNGF en binnen een termijn van twee werkweken wordt hierop gereageerd door de klachtenfunctionaris.
Artikel 6. Iedere cliënt van een aangesloten aanbieder van zorg, of een vertegenwoordiger van deze cliënt, kan een klacht indienen
Artikel 7. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier op alle relevante onderdelen is ingevuld.
Indien het klachtenformulier niet is gebruikt of onvolledig is ingevuld, zal de klachtenfunctionaris of het secretariaat de cliënt of zijn vertegenwoordiger hierop wijzen.
Artikel 8. Indien nodig wordt een machtiging van de cliënt gevraagd om de relevante medische gegevens met betrekking tot de gedraging bij de desbetreffende aanbieder van zorg op te vragen.

Proces en afhandeling klachtbehandeling

Artikel 9. Na registratie van de klacht door het secretariaat, worden de indiener, de zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de registratie met daaraan gekoppeld de vraag om de klacht onderling te bespreken. Dit met de intentie om de klacht op te lossen.
Artikel 10. De klachtenfunctionaris zal uiterlijk twee weken na registratie van de klacht informeren naar de stand van zaken in het gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder en beoordelen of verdere interventie door de klachtenfunctionaris zinvol is. Een interventie van de klachtfunctionaris is gericht op een bevredigende oplossing van de klacht.
Artikel 11. Uiterlijk binnen zes weken na registratie van de klacht ontvangt klager een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. De zorgaanbieder geeft daarbij aan welke beslissingen hij heeft genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. De klachtenfunctionaris ontvangt bovengenoemde mededeling van de zorgaanbieder eveneens.
Artikel 12. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder nodig is, kan de zorgaanbieder de in artikel 12 genoemde termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan klager en de klachtenfunctionaris.

Dit Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie is overeengekomen tussen het KNGF en Zorgbelang Nederland op 15 december 2016.